Документи

Прикачени документи

Спортен календар за учебната 2020/2021 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2020/2021 година
Училищна програма за превенция на ранното напускане на учениците
План за квалификационната дейност през учебната 2020/2021година
План за действие по изпълнение на СТРАТЕГИЯТА на IОУ "Иван Вазов" за учебната 2020/2021 година
Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 година
Мерки за повишаване качеството на образованието
Етичен кодекс на училищната общност
Годишен план за дейността на училището за учебната 2020/2021 година
План за действие по изпълнение на СТРАТЕГИЯТА на IОУ "Иван Вазов" за учебната 2019/2020 година
План за действие по изпълнение на СТРАТЕГИЯТА на IОУ "Иван Вазов" за учебната 2018/2019 година
План за действие по изпълнение на СТРАТЕГИЯТА на IОУ "Иван Вазов" за учебната 2017/2018 година
План за действие по изпълнение на СТРАТЕГИЯТА на IОУ "Иван Вазов" за учебната 2016/2017 година
Стратегия за развитие на IОУ "Иван Вазов" за периода 2016 - 2020 година