Прием в 1 клас

        

 

СПИСЪК

на децата приети за първи клас за учебната 2021/2022 год. след обявяване на свободните  места след първото  класиране.

 1. Подадени заявления за записване в първи клас в периода от 28.06.2021год. до  06.2021 год.

 2. Приети за първи клас през учебната 2021/2022 год.

 1. Азат Седат Неджатин
 2. Ангелина Жулиетова Златкова
 3. Христо Христов Димитров
 4. Ангел Николов Колев

 

 • СВОБОДНИ МЕСТА : 0

  ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕТО :

 • НУЖНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО :
 1. Копие от  удостоверението  за  раждане  на  детето и оригинал /за сверяване/;
 2. Удостоверение за задължително предучилищно образование- /издадено от ДГ / - ОРИГИНАЛ ;
 3. Лична карта на един от родителите- копие и оригинал /за сверяване/ и/ или документ от служба ГРАО за  постоянен/ настоящия адрес на детето за прием;

 

 • При Записването на детето за I клас - родителят / настойникът попълва и представя:
 • ПРИЛОЖЕНИЕ № 5- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИУЧ, ФУЧ И УЧСД -/предоставя се от училището/.