Материална база

Богатата материално-техническа база е предпоставка както за осъществяване на качествен образователно-възпитателен процес, така и за провеждането на многообразни извънкласни и извънучилищни дейности.

Училището разполага с учебен корпус - 3 етажа, застроена площ 2112 кв.м и обща площ 8220 кв.м. Всички паралелки имат собствени класни стаи, за които учениците се грижат и поддържат. Оборудвани са специализирани кабинети по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика, музика и изобразително изкуство, 1 мултимедиeн и интерактивeн кабинет, 4 зали по информационни технологии, обезпечени с модерни компютърни конфигурации. Осигурен е стационарен и безжичен Интернет.

Училището има модерна спортна площадка с настилка на открито. На разположение на учениците са медицински и логопедичен кабинет, кабинет на педагогическия съветник, три физкултурни салона, училищна столова. В сградата се помещават ресурсен център и библиотека с над 10 000 тома читателски фонд.

Подобрена е енергийната ефективност чрез саниране и газифициране на сградата, създадена е достъпна архитектурна и подпомагаща среда. Функционират пожарооповестителна система и електронна уредба.

Техническата база отговаря напълно на съвременните изисквания за организация на образователно-възпитателния процес. Осъществяват се ежегодни ремонти на класни стаи и се подновява оборудването във връзка със стратегията за развитие на училището.

Учениците имат свободен достъп до използването на богатата материално-техническа база.