Проекти

 

Проект BG05M2OP001-2.012-001 "Образование за утрешния ден" е насочен към повишаване на дигиталната култура на учениците. Училището работи по този проект от учебната 2019/2020г. През настоящата учебна година в училището е създадена и одобрена от РУО и Мон една група, в която учениците ще надградят своите дигитални знания и умения.

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

 

Проект BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1


Проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Проект "План за образователни дейности по Целите на хилядолетието за развитие посредством побратимяване на училища" - участие на над 127 ученика и 9 преподаватели в решаването на проблеми на децата от страните в Африка и черпене на добри идеи от всички страни, участници в проекта, посещение на Африканска делигация в училище с цел запознаване с живота в Африка, посещение в Италия и Камерун за запознаване с образователните системи.


Проект BG051PO001-3.1.03-0001 - "Квалификация на педагогическите специалисти" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. От тук може да получите повече информация по проекта


Национална кампания "За чиста околна среда" на тема "Обичам природата - и аз участвам" на МОСВ и ПУДООС - Изграждане на "зелена класна стая"


Национална програма "На училище без отсъствия - мярка "Без свободен час"


Проект "Училищен плод"