Проекти

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

 

Проект BG05M2OP001-2.012-001 "Образование за утрешния ден" е насочен към повишаване на дигиталната култура на учениците. Училището работи по този проект от учебната 2019/2020г. През настоящата учебна година в училището е създадена и одобрена от РУО и МОН една група, в която учениците ще надградят своите дигитални знания и умения.

През учебната 2022/2023г. в IОУ „Иван Вазов“, Свиленград бе сформирана група по проект „Образование за утрешния ден“ наречена „Компютърна бродерия“. Тя претворява българската народна шевица, като се придобиват знания по математика, изобразително изкуство и история.

С неприкрит ентусиазъм 15 ученици от 5. клас проучиха българската народна шевица, различни нейни модели и техните елементи, както и символното им значение в живота и културата ни. Знанията от часовете по изобразително изкуство им помогнаха да оценят красотата и хармонията на багрите и да ги претворят в свой собствен модел.

Чрез математически изчисления, използването на различни блокове и аритметични оператори, децата създадоха в компютърния кабинет на училището своя шевица и софтуерна програма за нейното изработване. Учениците се запознаха и с приложението на този тип програми в шевната индустрия за създаването и програмирането на шевни машини за бродерия.

Групата „Компютърна бродерия“ е създадена по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът има за цел да развие креативността и логическото мислене на учениците, да надгради дигиталните им умения, да развие у тях умения за бъдещето.

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

 

Проект BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1


Проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Проект "План за образователни дейности по Целите на хилядолетието за развитие посредством побратимяване на училища" - участие на над 127 ученика и 9 преподаватели в решаването на проблеми на децата от страните в Африка и черпене на добри идеи от всички страни, участници в проекта, посещение на Африканска делигация в училище с цел запознаване с живота в Африка, посещение в Италия и Камерун за запознаване с образователните системи.


Проект BG051PO001-3.1.03-0001 - "Квалификация на педагогическите специалисти" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. От тук може да получите повече информация по проекта


Национална кампания "За чиста околна среда" на тема "Обичам природата - и аз участвам" на МОСВ и ПУДООС - Изграждане на "зелена класна стая"


Национална програма "На училище без отсъствия - мярка "Без свободен час"


Проект "Училищен плод"