Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Проекти

Проект BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1


Проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Проект "План за образователни дейности по Целите на хилядолетието за развитие посредством побратимяване на училища" - участие на над 127 ученика и 9 преподаватели в решаването на проблеми на децата от страните в Африка и черпене на добри идеи от всички страни, участници в проекта, посещение на Африканска делигация в училище с цел запознаване с живота в Африка, посещение в Италия и Камерун за запознаване с образователните системи.


Проект BG051PO001-3.1.03-0001 - "Квалификация на педагогическите специалисти" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Национална кампания "За чиста околна среда" на тема "Обичам природата - и аз участвам" на МОСВ и ПУДООС - Изграждане на "зелена класна стая"


Национална програма "На училище без отсъствия - мярка "Без свободен час"


Проект "Училищен плод"