Проекти и национални програми

НП "Иновации в действие"

В периода 6-7 април 2023г. първо ОУ „Иван Вазов“ бе домакин на обмяна на добри практики по Националната програма „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“.
ОУ „Иван Вазов“ работи последователно и целенасочено по програмата и е сред иновативните училища в България. Вече трета година в часовете по английски език е въведено проектно-базирано обучение, което стимулира интереса, творчеството, задълбочените познания и екипната работа сред учениците.
През последните два дни в Свиленград гостуваха три училища – едно иновативно и две неиновативни. Това са ОУ „Пейо К. Яворов“ – гр. Бургас, ОУ „Христо Ботев“- с. Пирне и НУ „инж. Георги И. Вълков“ - гр. Луковит.
През първия ден беше представено свиленградското училище и въведената иновация, а през следващия - гостуващите ученици и учители имаха възможност да наблюдават три иновативни урока по английски език. С тях своя опит и добри практики споделиха учителите по английски език – Ива Костадинова, Елена Димитрова, Румяна Иванова и старши учител Милена Савова.
Гостите имаха възможност да видят и бинарен урок на тема: „Водата – символ на живот“, който разглежда водата от физична, химична и биологична гледна точка. Урокът бе подготвен от преподавателите - Нели Апостолова, Марияна Ташева и Жанета Делчева и техните ученици. Използвани бяха иновативни средства, видео материали и опити, а контролът и оценката бяха осъществени чрез пликърс карти.
С огромно удоволствие гостите разгледахащ Свиленград, а г-жа Ива Костадинова и нейни ученици им разказаха повече за забележителностите на града ни.
 
От 4.05 до 5.05 се проведе мобилност по НП "Иновации в действие ", Модул 1.
Шест педагогически специалиста и двама ученика от 7б клас на IОУ "Иван Вазов" посетиха ОУ "Пейо Яворов", гр. Бургас, където имаха възможност да наблюдават заключителен спектакъл под наслов "Вчера, днес и завинаги българи!" След това се проведе кръгла маса, на която се обмениха добри практики и се обсъдиха трудностите при работата на преподавателите и начините за мотивиране на учениците.
 

 

НП "Бизнесът преподава"

НП „Бизнесът преподава“ с акцент върху модул „Роботика“ в I ОУ „Иван Вазов“
18.04.2023г
Днес част от учениците от 6 и 7 клас участваха в семинарно занятие на тема „Роботика“ по НП „Бизнесът преподава“. Необходимостта от тази програма се свежда до ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите.
Учениците бяха запознати с особеностите при създаването и програмирането на роботи, възможностите за внедряване на роботи в извършваните от човека дейности и тяхната незаменима помощ при някои конкретни дейности. Бяха изгледани и коментирани изключително интересни клипчета с роботи в различни сфери от живота.
На учениците бе демонстриран робот и неговото програмиране като най-смелите деца успяха сами да програмират някои дейности на робота, което предизвика изключителен интерес.
Благодарим за семинарното занятие и се надяваме екипът на НП „Бизнесът преподава“ да ни посети отново със също толкова интересно и завладяващо представяне!
 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

 

Проект BG05M2OP001-2.012-001 "Образование за утрешния ден" е насочен към повишаване на дигиталната култура на учениците. Училището работи по този проект от учебната 2019/2020г. През настоящата учебна година в училището е създадена и одобрена от РУО и МОН една група, в която учениците ще надградят своите дигитални знания и умения.

През учебната 2022/2023г. в IОУ „Иван Вазов“, Свиленград бе сформирана група по проект „Образование за утрешния ден“ наречена „Компютърна бродерия“. Тя претворява българската народна шевица, като се придобиват знания по математика, изобразително изкуство и история.

С неприкрит ентусиазъм 15 ученици от 5. клас проучиха българската народна шевица, различни нейни модели и техните елементи, както и символното им значение в живота и културата ни. Знанията от часовете по изобразително изкуство им помогнаха да оценят красотата и хармонията на багрите и да ги претворят в свой собствен модел.

Чрез математически изчисления, използването на различни блокове и аритметични оператори, децата създадоха в компютърния кабинет на училището своя шевица и софтуерна програма за нейното изработване. Учениците се запознаха и с приложението на този тип програми в шевната индустрия за създаването и програмирането на шевни машини за бродерия.

Групата „Компютърна бродерия“ е създадена по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът има за цел да развие креативността и логическото мислене на учениците, да надгради дигиталните им умения, да развие у тях умения за бъдещето.

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

 

Проект BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1


Проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Проект "План за образователни дейности по Целите на хилядолетието за развитие посредством побратимяване на училища" - участие на над 127 ученика и 9 преподаватели в решаването на проблеми на децата от страните в Африка и черпене на добри идеи от всички страни, участници в проекта, посещение на Африканска делигация в училище с цел запознаване с живота в Африка, посещение в Италия и Камерун за запознаване с образователните системи.


Проект BG051PO001-3.1.03-0001 - "Квалификация на педагогическите специалисти" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. От тук може да получите повече информация по проекта


Национална кампания "За чиста околна среда" на тема "Обичам природата - и аз участвам" на МОСВ и ПУДООС - Изграждане на "зелена класна стая"


Национална програма "На училище без отсъствия - мярка "Без свободен час"


Проект "Училищен плод"