Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Дейности по проекта

1.Сформиране на екип, планиране и управление на проекта;

2. Разработване на тръжна документация и сключване на договори;

3. Инвестиционни дейности за подобряване на спортната инфраструктура в партниращите училища;

4. Проучване, анализ и разработване на стратегия за подобряване на здравния статут на учениците;

5. Създаване на екипи “Преводачи” и “Репортери”;

6. Организиране на съвместни партньорски събития;

7.Публичност и информация.

 

ДЕЙНОСТ 1

Сформиране на екип, планиране и управление на проекта.

Водещ партньор:

1.Ръководител на проекта – Ася Райкова

2.Финансов мениджър – Марияна Атанасова

3.Технически асистент – Любомира Иванова

4.Експерт младежки дейности – Мариана Стоянова

 

Партньор:

1.Координатор – Sadık GÜRBÜZ

2.Експерт по организиране на събития и обучения - Sezen ŞAFAK

3.Счетоводител - Şirin YILDIZ

 

ДЕЙНОСТ 2

Разработване на тръжна документация и сключване на договори

1.Процедура “Избор на изпълнител за изготвяне и доставка на материали за публичност и визуализация по проекта”

2. Процедура “Анализ и разработване на стратегия за подобряване здравния статус на учениците”

3. Процедура “Ремонт и подобряване на спортната инфраструктура на територията на IОУ “Иван Вазов”

4. Процедура ”Доставка на спортни съоръжения”

5. Процедура “Доставка и монтаж на специализирана техника”

 

ДЕЙНОСТ 3

Инвестиционни дейности за подобряване на спортната инфраструктура в партниращите училища, стойност 186 162 €

1. Ремонт и доставка на ново оборудване на физкултурните салони в партниращите училища.

2. Изграждане на спортна площадка за игра “Боче” в IОУ”Ив.Вазов”

3. Изграждане на подемник за хора в неравностойно положение.

4. Поставяне на електронна радиоуредба в IОУ”Ив.Вазов”

 

ДЕЙНОСТ 4

Проучване, анализ и разработване на стратегия за подобряване на здравния статут на учениците

1. Проучване и анализ, с цел профилактика на здравето на децата в партниращите училища.

2. Разработване на образователни брошури за родители, учители и ученици.

3. Провеждане на 2 еднодневни семинара за педагози, представители на училищните настоятелства, родители и НПО, които ще дискутират по проблемите на младежта във връзка със здравословния начин на живот.

4. Работна среща на специалисти по здравословно хранене, учители по ФВС за разработване на комплексни упражнения за превенция на гръбначните изкривявания, хранителни режими и менюта за превенция на наднорменото тегло на учениците.

Стратегия здраве

Изтегли

Брошура

Изтегли

ДЕЙНОСТ 5

Създаване на екипи “Преводачи” и “Репортери”

1.Екипът “Репортери” - 10 човека - 5 от всяко училище-партньор и 2 ръководители.

2. Разработване на онлайн съвместен бюлетин (3 броя), публикувани на интернет страниците на двете училища.

3. Отразяване напредъка на проекта, текущи дейности и събития.

4. Осъществяване на 4 видеоконферентни срещи на екипа.

5. Създаване на екип от “Преводачи" -10 ученици от IОУ "Иван Вазов". Усвояване основите на жестомимичния език, с цел ефективна комуникация с децата от училището партньор по време на съвместни събития.

 

ДЕЙНОСТ 6

Организиране на съвместни партньорски събития

1. Планирани 8 работни срещи на екипа в Свиленград и Одрин

2. Стартова презентация с участие на двете партниращи организации

3.Интензивен курс в Одрин за подготовка на треньори по методика и правила на играта “Боче”, последван от турнир в Свиленград между училищата.

4. Фестивал за деца от двете училища , озаглавен " Честване заедно , традиция , единство в многообразието " с участието на 40 ученици и 5 учители от Свиленград .

 

ДЕЙНОСТ 7

Публичност и информация

Публикации в местните медии, листовки, рекламни материали, плакати и брошури