Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

 Във връзка с обявен прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.006 „МИГ Свиленград-Ареал- Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпни райони” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020, ОУ „Иван Вазов“ , в качеството си на допустим бенефициент приема заявления за партньорство от училища и Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за участие в проекта.

Целевата група, включена в проекта на ОУ „Иван Вазов“  са ученици  от маргинализирани групи, включително роми.

Допустимите дейности са описани в Насоките за кандидатстване по процедурата, публикувани на сайта на МИГ „Свиленград Ареал” - http://migsvilengrad.org/ и в ИСУН 2020 в секция „Процедури за БФП”.

Заявленията се подават във формат свободен текст до 04.10.2019г. на  адрес: , ОУ „Иван Вазов,  ул.“Климент Охридски“ № 2, етаж I,  стая 101

Заявленията трябва да съдържат кратко описание на идеята/дейността, с която партньорите желаят да участват в проекта и примерен бюджет.  Дейностите трябва да са допустими, съгласно насоките за кандидатстване.